താലിഡോമൈഡ് ഇരകളോടും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടും ക്ഷമാപണം നടത്തി ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി
November 30, 2023 9:16 am

സിഡ്‌നി: താലിഡോമൈഡ് ഇരകളോടും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടും ക്ഷമാപണം നടത്തി ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി. അതീവ ഗുരുതരമായ കോഴയാരോപണം ഉയര്‍ന്നതിന് 60 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക്

താലിഡോമൈഡ് ഇരകളോട് ക്ഷമാപണം നടത്തി ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി; 60 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം
November 29, 2023 3:59 pm

സിഡ്‌നി: അതീവ ഗുരുതരമായ കോഴയാരോപണം ഉയര്‍ന്നതിന് 60 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പുറം താലിഡോമൈഡ് ഇരകളോടും, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടും ക്ഷമാപണം നടത്തി ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍