തമിഴ്പടം 2 വില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത രംഗങ്ങള്‍ വൈറലാകുന്നു ; വീഡിയോ കാണാം
July 11, 2018 6:15 pm

സി എസ് അമുദിന്റെ തമിഴ്പടം എന്ന സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം തമിഴ്പടം 2വിലെ നീക്കം ചെയ്ത രംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ പുറത്ത്

ക്ലീന്‍ യു സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമായി തമിഴ്പടം 2 ജൂലൈയില്‍ തീയേറ്ററുകളിലേക്ക്
July 4, 2018 12:44 pm

സി എസ് അമുദിന്റെ തമിഴ്പടം എന്ന സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം തമിഴ്പടം 2വിന്റെ സെന്‍സെറിംങ് പൂര്‍ത്തിയായി. ചിത്രത്തിന് ക്ലീന്‍ യു