16 വര്‍ഷം കോയമിയില്‍ ഉള്ള വ്യക്തി ഉണരുമ്പോള്‍… ‘കോമാ-ളി’ കണ്ടുതന്നെ അറിയണം!
August 4, 2019 11:02 am

ജയം രവി നായകനായി എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് കോമാളി. പതിനാറ് വര്‍ഷം കോമയില്‍ കിടന്ന ഒരു യുവാവ് ഉണരുമ്പോള്‍ ലോകത്തിന്