ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാഹന ചാര്‍ജിംഗ് സ്റ്റേഷന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ !
September 26, 2021 5:00 pm

രാജ്യം വലിയ വാഹന വിപ്ലവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിരത്തുകളില്‍ ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനങ്ങള്‍ സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഇവി