‘ഒരു ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് എന്നാല്‍ കളിമണ്ണ് പോലെയാണ്, രൂപാന്തരപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കണം’; രജിഷ
November 26, 2019 12:01 pm

വിധു വിന്‍സെന്റ് സംവിധാനം ചെയ്ത സ്റ്റാന്‍ഡ് അപ്പ് എന്ന ചിത്രമാണ് രജീഷ വിജയന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങാന്‍ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രം. സ്റ്റാന്‍ഡ് അപ്പുമായി