ഇന്ത്യ-ചൈന സംഘര്‍ഷം: ഏഴാം ചര്‍ച്ചയും പരാജയം
October 14, 2020 3:37 pm

  ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായുള്ള സംഘര്‍ഷം പരിഹരിക്കാന്‍ ഉന്നത സേനാതലത്തില്‍ നടത്തിയ ഏഴാം ചര്‍ച്ചയും വിഫലമായി. ചര്‍ച്ച പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ ചൈനീസ്