ജിഎസ്ഇആർ അഫോർഡബിൾ ടാലെന്റ് റാങ്കിംഗ്: ഏഷ്യയിൽ നമ്പർ വൺ
June 16, 2022 7:00 pm

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മേഖല അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടെന്ന സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം