തലാഖിന് നിയമ സാധുത നല്‍കണമെന്ന അപേക്ഷ കുടുംബകോടതി തള്ളി
May 17, 2017 5:04 pm

മലപ്പുറം: മുസ്ലിം വിവാഹമോചന സമ്പ്രദായമായ തലാഖിന് നിയമ സാധുത നല്‍കണമെന്ന അപേക്ഷ കുടുംബകോടതി തള്ളി. ഇസ്ലാമിക നിയമ പ്രകാരം വ്യക്തമായ