കൊവിഡ് വാക്സിന്‍ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേദനസംഹാരി കഴിക്കരുതെന്ന് ഡബ്ല്യൂഎച്ച്ഒ
June 28, 2021 12:30 pm

ജനീവ: കൊവിഡ് വാക്സിന്‍ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേദനസംഹാരി കഴിക്കരുതെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന. വാക്സിന്‍ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാരസെറ്റമോളോ മറ്റു വേദന സംഹാരിയോ