അന്തരിച്ച നടന്‍ തീപ്പെട്ടി ഗണേശന്റെ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത് രാഘവ ലോറന്‍സ്
March 26, 2021 10:15 am

അന്തരിച്ച തമിഴ് നടന്‍ തീപ്പെട്ടി ഗണേശന്റെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കി തമിഴ് നടന്‍ രാഘവ ലോറന്‍സ്. ഗണേശന്റെ മരണശേഷം