വിവ ഇലക്ട്രിക് തായ്‌വാനീസ് സ്‌കൂട്ടര്‍ കമ്പനിയും ഇന്ത്യയിലേക്ക്
May 24, 2021 2:06 pm

തായ്‌വാനീസ് ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടര്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കളായ ഗോഗോറോ തങ്ങളുടെ മോഡല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഗൊഗോറോയുടെ വിവ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടര്‍