ഗാര്‍ഹിക വൈദ്യുത ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി തൈസീര്‍ പദ്ധതിയുമായി സൗദി
August 12, 2018 7:30 pm

റിയാദ്: ഗാര്‍ഹിക വൈദ്യുത ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി ‘തൈസീര്‍ പദ്ധതി’യുമായി സൗദി. പദ്ധതി പ്രകാരം ഇനിമുതല്‍ ശരാശരി ബില്‍ തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍