ഹോണർടാബ് എക്സ്7, ഹോണർ മാജിക്ബുക്ക് എക്സ് സീരീസ് ലാപ്ടോപ്പുകൾ വിപണിയില്‍
May 8, 2021 10:03 am

ഹോണറിന്റെ പുതിയ ടാബായ ടാബ് എക്സ്7, ലാപ്ടോപ്പുകളായ ഹോണർ മാജിക്ബുക്ക് എക്സ്14, മാജിക്ബുക്ക് എക്സ്15 എന്നിവ ചൈനീസ് വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.