‘ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി നിര്‍മിച്ചത്’ എന്ന പേരില്‍ എച്ച്.പി ഏറ്റവും പുതിയ ടാബ് പ്രോ 8 പുറത്തിറക്കി
September 7, 2017 6:20 pm

എച്ച്.പി ഏറ്റവും പുതിയ ടാബ് പ്രോ 8 പുറത്തിറക്കി. ഇന്ത്യക്കു വേണ്ടി നിര്‍മിച്ചത് എന്ന പേരിലാണ് കമ്പനി ഈ ടാബിനെ