വനിത ടി20 റാങ്കിംഗ് ഐസിസി പ്രഖ്യാപിച്ചു ; ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ
October 12, 2018 6:35 pm

വനിത ടി20യിലും ടീം റാങ്കിംഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആദ്യത്തെ റാങ്കിംഗ് പട്ടിക ഐസിസി പുറത്തുവിട്ടു. ഏകദിനത്തിലെ പോലെ ടി20യിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്