ടി1 എന്ന ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുമായി ഷവോമി ; വില 31,000 രൂപ
April 25, 2019 5:01 pm

ടി1 എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോപ്പഡുമായി ഷവോമി. ഷവോമിയുടെ കീഴിലുള്ള ഹിമോ എന്ന കമ്പനിയാണ് ഇലക്ട്രിക് മോപ്പഡിന് പിന്നില്‍. ഹിമോ