മലകളുടെ നാടായിരുന്ന മലപ്പുറത്തിന്റെ പേര് മാറ്റണമെന്ന് സയന്റിസ്റ്റ് !
May 23, 2020 7:00 pm

കേരളത്തിലെ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് പ്രമുഖ സയൻ്റിസ്റ്റ് ടി.വി സജീവൻ. മലകൾ നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശമായിരുന്നു മലപ്പുറം.എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ആ

പ്രളയം പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഭീകരമാകില്ല, തുറന്നു പറഞ്ഞ് സയന്റിസ്റ്റ് ടി.വി സജീവ്
May 23, 2020 6:32 pm

‘മൂന്നാംപ്രളയം’ കേരളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ രൂക്ഷമാകാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് പ്രമുഖ സയൻ്റിസ്റ്റ് ടി.വി സജീവ്. എന്നാൽ നാം ജാഗ്രത തുടരണം.ഡാമുകളെല്ലാം