ടീ ഷർട്ടിൽ നിന്നും ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാം : പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ഗവേഷണ സംഘം
November 7, 2020 10:17 pm

ടീ ഷർട്ടിൽ നിന്നും ഫോൺ റീ ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ. ടീഷര്‍ട്ട് മെറ്റീരിയലായ നൈലോണ്‍