ശബരിമല ഹോട്ടലോ, ടൂറിസം കേന്ദ്രമോ അല്ല; ടിഎന്‍ ശേഷന്റെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ
November 11, 2019 1:52 pm

കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടെന്നും, അതിന് ഇത്രയൊക്കെ ഭരണഘടനാ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യക്ക് മനസ്സിലായത് ടി.എന്‍. ശേഷന്‍