കേരളത്തിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ പ്രകീർത്തിച്ച മലയാളി യുവതിയുടെ പോസ്റ്റ് വൈറൽ
August 27, 2018 10:51 pm

അതെ കേരളം രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിലും ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയാണ് . . . പ്രളയം ചെന്നൈയെ വിഴുങ്ങിയപ്പോള്‍ അവിടെ സഹായത്തിനെത്തിയ മത്സ്യതൊഴിലാളികളെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം