സിറിയയിലെ അലപ്പോയില്‍ വിമതര്‍ രാസായുധ പ്രയോഗം നടത്തിയതായി സര്‍ക്കാര്‍
November 26, 2018 8:49 am

സിറിയ : സിറിയയിലെ അലപ്പോയില്‍ വിമതര്‍ രാസായുധ പ്രയോഗം നടത്തിയതായി സര്‍ക്കാര്‍. 100 ലധികം പേര്‍ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് വൈദ്യസഹായം