കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള സിനോവാക് വാക്‌സിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു
September 11, 2021 10:12 pm

കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള കൊവിഡ് വാക്‌സിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിന് തുടക്കമിട്ട് സിനോവാക്. 6 മാസം മുതല്‍ 17 വയസ് വരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള വാക്‌സിന്റെ