ലോയ്ഡ്സ് ലിസ്റ്റ് മാസികയുടെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള 100 വ്യക്തികളുടെ പട്ടികയിൽ മലയാളിയും
December 17, 2020 3:35 pm

പ്രമുഖ ഷിപ്പിംഗ് ജേര്‍ണലായ ലോയ്ഡ്സ് ലിസ്റ്റ് മാസികയുടെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടിൽ പുറത്തിറക്കിയ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള 100 വ്യക്തികളുടെ പട്ടികയിൽ