സൈഡസ് കാഡിലയുടെ സൂചിരഹിത വാക്‌സിന്‍ ഒക്ടോബര്‍ ആദ്യവാരത്തോടെ
August 27, 2021 11:34 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: സൈഡസ് കാഡിലയുടെ സൂചിരഹിത കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ സൈകോവ് -ഡി ഒക്‌ടോബര്‍ ആദ്യവാരത്തോടെ ലഭ്യമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ കേന്ദ്രം. 12 വയസിന്