എപ്രീലിയ എസ്എക്‌സ്ആര്‍ 125 മാക്‌സിസ്‌കൂട്ടര്‍ വിപണിയില്‍
May 14, 2021 8:58 am

പിയാജിയോ കമ്പനി എപ്രീലിയ എസ്എക്‌സ്ആര്‍ 125 വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. എപ്രീലിയ എസ്എക്‌സ്ആര്‍ 160 അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആര്‍എസ് 660 സ്‌പോര്‍ട്‌സ്‌ബൈക്കില്‍ നിന്നും