കടലില്‍ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീയെ വളഞ്ഞ് കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങള്‍; പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്
December 17, 2018 2:00 pm

കടലില്‍ നീന്താന്‍ ഇറങ്ങുന്നവരുടെ പേടി സ്വപ്നമാണ് കൊലയാളി തിമിംഗലങ്ങള്‍. അവ പൊതുവേ അക്രമകാരികളും അപകടകാരികളുമാണ്. ഇവ അടുത്തെത്തിയാള്‍ തന്നെ മരണം