ആസെര്‍ ആസ്പയര്‍ 5എസ്, സ്വിഫ്റ്റ് 3 നോട്ട്ബുക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു
October 26, 2018 9:32 am

ആസ്‌പെയര്‍ 5എസ്, സ്വിഫ്റ്റ് 3 നോട്ട്ബുക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. സ്വിഫ്റ്റ് 3 നോട്ട്ബുക്കിന് 64,999 രൂപയാണ് വില. റീടെയില്‍ സ്റ്റോറുകളിലും