സ്വീഡിഷ് മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍ ബ്രാന്‍ഡ്; ഹക്‌സ്‌വാര്‍ണ ഇന്ത്യയിലെത്തി
February 27, 2020 10:50 am

സ്വീഡിഷ് മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍ ബ്രാന്‍ഡായ ഹക്‌സ്‌വാര്‍ണ ഇന്ത്യയിലെത്തി. വിറ്റ്പിലന്‍ 250, സ്വാര്‍ട്ട്പിലന്‍ 250 എന്നീ രണ്ട് 250 സിസി ബൈക്കുകളുമായാണ്