സര്‍ക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ സ്വച്ഛ് ഭാരതിനും ഗുണം; എല്ലാ വീട്ടിലും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കും
February 1, 2020 12:56 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: പൊതുബജറ്റ് അവതരണത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ സ്വച്ഛ് ഭാരതിനും ഗുണം. വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള ഇന്ത്യയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചത് 12,300