സ്വരാജ് ട്രോഫി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്
February 18, 2021 8:36 am

തിരുവനന്തപുരം:  ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിൽ 2019–20ലെ മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്വരാജ് ട്രോഫി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിന്.കൊല്ലം ജില്ലയിലെ