സ്വന്തം മരണം പ്രവചിച്ച സ്വാമി ലാലിനോട് പറഞ്ഞത് സംഭവിച്ചു !
June 23, 2020 10:36 am

കൊല്ലൂര്‍: സ്വന്തം ദേഹവിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച സ്വാമി രാമാനന്ദ സരസ്വതി (ചന്തുക്കുട്ടി സ്വാമി) അന്തരിച്ചു. 98 വയസ്സായിരുന്നു. കൊല്ലൂര്‍ രാമാനന്ദാശ്രമ സ്ഥാപകനും