സെന്‍സെക്സ് 673 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് ഓഹരി വിപണി നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
April 3, 2020 5:16 pm

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണി നഷടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്സ് 673.30 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 27,590ലും നിഫ്റ്റി 170 പോയന്റ് താഴ്ന്ന്

സെന്‍സെക്സ് 321 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് ഓഹരി വിപണിയില്‍ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം
April 3, 2020 10:54 am

മുംബൈ: ഇന്നും ഓഹരി വിപണിയില്‍ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്സ് 321 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 27,925ലും നിഫ്റ്റി 97 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍

സെന്‍സെക്സ് 1203 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് ഓഹരി സൂചികകള്‍ നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
April 1, 2020 4:43 pm

മുംബൈ: ഓഹരി സൂചികകള്‍ കനത്ത നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്സ് 1203.18 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 28,265.31ലും നിഫ്റ്റി 343.95 പോയന്റ്

സെന്‍സെക്സ് 490 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് ഓഹരി വിപണിയില്‍ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം
April 1, 2020 10:30 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം.സെന്‍സെക്സ് 490 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 28977ലും നിഫ്റ്റി 142 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 8454ലാണ് വ്യാപാരം

സെന്‍സെക്സ് 1028 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
March 31, 2020 4:33 pm

മുംബൈ: നഷ്ടത്തില്‍ ആരംഭിച്ച് ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്സ് 1028.17 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 29468.49ലും നിഫ്റ്റി 316.65

sensex സെന്‍സെക്സ് 550 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
March 31, 2020 10:22 am

മുംബൈ: ഇന്നലെ നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്ത ഓഹരി വിപണിയില്‍ ഇന്ന് നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്സ് 550 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 28990ലും

സെന്‍സെക്സ് 1375.27 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ ഓഹരി വിപണി ക്ലോസ് ചെയ്തു
March 30, 2020 5:03 pm

മുംബൈ: കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മികച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ ഓഹരി വിപണി ഇന്ന് നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്സ് 1375.27 പോയന്റ നഷ്ടത്തില്‍ 28440.32ലും

ഓഹരിവിപണി 1,044 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 28,771പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ തുടക്കം
March 30, 2020 10:27 am

മുംബൈ: കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിലെ നേട്ടങ്ങള്‍ വീണ്ടും കനത്ത നഷ്ടത്തിലേയ്ക്ക് പതിച്ചു. ഓഹരിവിപണി 1,044 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് 28,771ലും നിഫ്റ്റി 298 പോയന്റ്

കുതിച്ച് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണി; സെന്‍സെക്‌സ് 1079 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് വന്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
March 27, 2020 10:04 am

മുംബൈ: തുടര്‍ച്ചയായി നാലാം ദിവസവും ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്സ് 1079 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 31,000ലും നിഫ്റ്റി 366

ഉണര്‍വോടെ ഒഹരി വിപണി; സെന്‍സെക്സ് 611 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
March 26, 2020 10:00 am

മുംബൈ: രാജ്യം ലോക്ഡൗണിലാണെങ്കിലും ഒഹരി വിപണി ഉണര്‍വോടെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഇത് പക്ഷേ സാമ്പത്തിക പാക്കേജില്‍ പ്രതീക്ഷയര്‍പ്പിച്ചാണെന്ന് മാത്രം. സെന്‍സെക്സ് 611

Page 1 of 701 2 3 4 70