രണ്ടാം ദിവസവും ഓഹരി വിപണിയില്‍ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം
June 2, 2021 10:10 am

മുംബൈ: രണ്ടാം ദിവസവും ഓഹരി വിപണിയില്‍ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത് നഷ്ടത്തോടെ. നിഫ്റ്റി 15,550ന് താഴെയെത്തി. സെന്‍സെക്‌സ് 135 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍

സെന്‍സെക്സില്‍ 172 പോയന്റ് നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
May 6, 2021 10:10 am

മുംബൈ: ഏഷ്യന്‍ സൂചികകളിലെ മുന്നേറ്റം നേട്ടമാക്കി രാജ്യത്തെ സൂചികകള്‍. നിഫ്റ്റി 14,600ന് മുകളിലെത്തി. സെന്‍സെക്‌സ് 172 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 48850ലും

സെന്‍സെക്സില്‍ 604 പോയന്റ് നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം
May 3, 2021 10:15 am

മുംബൈ: വ്യാപാര ആഴ്ചയുടെ ആദ്യദിനത്തില്‍ ഓഹരി സൂചികകളില്‍ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം. നിഫ്റ്റി 14,500ന് താഴെയെത്തി. സെന്‍സെക്‌സ് 604 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍

സെന്‍സെക്സില്‍ 60 പോയന്റ് നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
April 15, 2021 10:00 am

മുംബൈ: കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അവധിക്കുശേഷം ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേരിയ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്‌സ് 60 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 48604ലിലും നിഫ്റ്റി