11,999 രൂപയ്‌ക്ക് നോക്കിയ 6.1 പ്ലസ് മൊബൈല്‍ സ്വന്തമാക്കാം . . .
August 25, 2019 9:27 am

നോക്കിയയുടെ 7.1, 6.1 പ്ലസ് മൊബൈല്‍ ഫോണുകളുടെ വില കുറച്ചു. നോക്കിയ ഇന്ത്യയുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്റ്റോറില്‍ മാത്രമാണ് വിലക്കുറവില്‍ ഫോണുകള്‍