ശിവകാര്‍ത്തികേയന്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം:’ നെഞ്ചുമുണ്ടു നേര്‍മയുണ്ട് ഓടു രാജ’
March 19, 2019 5:08 pm

തമിഴ് നടന്‍ ശിവകാര്‍ത്തികേയന്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് പുറത്തുവിട്ടു.’നെഞ്ചുമുണ്ടു നേര്‍മയുണ്ട് ഓടു രാജ’ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര്. ഒപ്പം