സെയിൽസ്, സർവ്വീസ് ശൃഖംലകൾ വിപുലീകരിക്കാനൊരുങ്ങി കിയ
April 28, 2021 10:05 am

പുത്തൻ ലോഗോ പുറത്തിറക്കിയതിന് പിന്നാലെ കിയ ഇന്ത്യയിൽ സെയിൽസ്, സർവ്വീസ് ശൃഖംലകൾ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ബ്രാൻഡ് നിലവിലെ 300