യൂട്യൂബില്‍ ഇനി പുതിയ നിയമങ്ങള്‍; ഡിസംബര്‍ 10 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍
November 27, 2019 10:42 am

അടുത്ത മാസം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്ന പുതിയ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് യൂട്യൂബ് ഇപ്പോള്‍ മൊബൈലിലും വെബിലുമുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ അറിയിക്കുന്നു. ഡിസംബര്‍ 10 മുതല്‍