രാജ്യത്തെ സേവന മേഖലയില്‍ ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തില്‍ കുതിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി
November 5, 2015 6:12 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ സേവന മേഖലയില്‍ കുതിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി സൂചിക ഉയര്‍ന്നു. ഒക്ടോബറില്‍ 53.2 ആയാണ് നിക്കി ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി സൂചിക