ഇന്റര്‍ മിലാനിലെ മൂന്ന് താരങ്ങള്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു
October 10, 2020 4:46 pm

മിലാൻ : സീരി എ ക്ലബ്ബ് ഇന്റര്‍ മിലാനിലെ മൂന്ന് താരങ്ങള്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ക്ലബ്ബില്‍ കോവിഡ്