സെന്തിൽ കൃഷ്ണ നായകനായ ചിത്രം ‘ഉടുമ്പി’ന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി
February 3, 2021 1:55 pm

സെന്തിൽ കൃഷ്ണയെ നായകനാക്കി കണ്ണൻ താമരക്കുളം ഒരുക്കുന്ന ഡാർക്ക് ത്രില്ലർ ചിത്രം ഉടുമ്പി’ന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി. ആക്ഷന് പ്രാധാന്യം നൽകി