മാധ്യമങ്ങളുടെ വിമര്‍ശനാത്മകമായ ഇടപെടലുകള്‍ക്കു നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി പാക്കിസ്ഥാന്‍
December 29, 2018 3:55 pm

മാധ്യമങ്ങളുടെ വിമര്‍ശനാത്മകമായ ഇടപെടലുകള്‍ക്കും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി പാക്കിസ്ഥാന്‍. ഇതിന്റെ ആദ്യ പടിയെന്നവണ്ണം സെന്‍സര്‍ഷിപ് നിയമങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അധികൃതര്‍. അഫ്ഗാന്‍