സെന്‍സെക്സ് 106പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
September 13, 2019 9:51 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്സ് 106പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 37210ലും നിഫ്റ്റി 29 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 11012ലുമെത്തി. ബിഎസ്ഇയിലെ

സെന്‍സെക്‌സ് 136 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
September 12, 2019 10:05 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്‌സ് 136 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 37406ലും നിഫ്റ്റി 39 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 11074ലുമെത്തി.

sensex സെന്‍സെക്‌സ് 289 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
December 27, 2018 9:32 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്‌സ് 289 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 35939.30ത്തിലും നിഫ്റ്റി 84 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 10814.50ത്തിലുമാണ്

sensex-pic സെന്‍സെക്‌സ് 527.75 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് വ്യാപാരത്തിന് നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം
February 5, 2018 11:29 am

മുംബൈ: ആഴ്ചയുടെ ആദ്യദിനം സൂചികകള്‍ക്ക് കനത്ത ആഘാതം. സെന്‍സെക്‌സ് 527.75 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 34,539ലും, നിഫ്റ്റി 166 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന്