സെന്‍സെക്‌സ് 305 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ ഓഹരി വിപണി ക്ലോസ് ചെയ്തു
July 22, 2019 3:43 pm

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണി നഷ്ടത്തില്‍ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. സെന്‍സെക്‌സ് 305.88 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 38031.13ലും നിഫ്റ്റി 73.05 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തില്‍

sensex ഓഹരി വിപണിയില്‍ നഷ്ടം തുടരുന്നു ; സെന്‍സെക്‌സ് 560 പോയിന്റ് താഴ്ന്നു
July 22, 2019 9:41 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ നഷ്ടം തുടരുന്നു. സെന്‍സെക്സ് 560 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 38337ലും നിഫ്റ്റി 86 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 11333ലുമാണ്

sensex സെന്‍സെക്‌സ് 560 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് കനത്ത നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
July 19, 2019 3:52 pm

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണി കനത്ത നഷ്ടത്തില്‍ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. സെന്‍സെക്‌സ് 560 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 38337ലും നിഫ്റ്റി 177 പോയിന്റ്

സെന്‍സെക്‌സ് 318 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
July 18, 2019 3:45 pm

മുംബൈ: സെന്‍സെക്‌സും നിഫ്റ്റിയും താഴ്ന്ന് ഓഹരി വിപണി നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്‌സ് 318.18 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 38,897ലും നിഫ്റ്റി

sensex സെന്‍സെക്സ് 75 പോയന്റ് താഴ്ന്നു ; ഓഹരി വിപണിയില്‍ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം
July 18, 2019 9:45 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം. വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചയുടനെ സെന്‍സെക്സ് 75 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 39139 ലെത്തി. നിഫ്റ്റി 25

sensex സെന്‍സെക്‌സ് 84 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
July 17, 2019 3:55 pm

മുംബൈ: സെന്‍സെക്‌സും നിഫ്റ്റിയും ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്‌സ് 84 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 39,215.64ലും നിഫ്റ്റി

സെന്‍സെക്‌സ് 6 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
July 17, 2019 9:41 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേരിയ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്സ് 6 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 39,137.98ലും നിഫ്റ്റി 1.50 പോയിന്റ് നേട്ടത്തില്‍

sensex സെന്‍സെക്‌സ് 86 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് ഓഹരി വിപണി നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
July 12, 2019 3:47 pm

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണി നഷ്ടത്തില്‍ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. സെന്‍സെക്‌സ് 86 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 38736.23ലും നിഫ്റ്റി 30 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന്

sensex തുടക്കം നേട്ടത്തില്‍; പിന്നീട് സെന്‍സെക്സ് 57 പോയിന്റ് നഷ്ടത്തിലായി
July 12, 2019 9:58 am

മുംബൈ: സെന്‍സെക്‌സും നിഫ്റ്റിയും ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തോടെ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് നഷ്ടത്തിലായി. സെന്‍സെക്സ് 57 പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് 38765ലും

Page 1 of 791 2 3 4 79