സെന്‍സെക്‌സ് 306 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി സൂചികകള്‍ നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
June 5, 2020 4:43 pm

മുംബൈ: ഓഹരി സൂചികകള്‍ നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്സ് 306.54 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 34,287.24ലിലും നിഫ്റ്റി 113.10 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന്

സെന്‍സെക്സ് 317 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
June 5, 2020 9:50 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്സ് 317 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 34,297ലും നിഫ്റ്റി 102 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 10131ലുമാണ്

സെന്‍സെക്സ് 128 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് ഓഹരി സൂചികകള്‍ നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
June 4, 2020 4:21 pm

മുംബൈ: ഓഹരി സൂചികകള്‍ നഷ്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്സ് 128.84 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 33,980.70ലും നിഫ്റ്റി 32.40 പോയന്റ് താഴ്ന്ന്

സെന്‍സെക്സ് 100 പോയന്റ് താഴ്ന്ന് ഓഹരി സൂചികകളില്‍ നഷ്ടത്തോടെ തുടക്കം
June 4, 2020 10:00 am

മുംബൈ:തുടര്‍ച്ചയായ ആറുദിവസത്തെ നേട്ടത്തിനുശേഷം ഓഹരി സൂചികകളില്‍ നഷ്ടം. നേട്ടത്തോടെയാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും താമസിയാതെ നഷ്ടത്തിലാകുകയായിരുന്നു. സെന്‍സെക്സ് 100 പോയന്റ് താഴ്ന്ന്

സെന്‍സെക്സ് 284 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
June 3, 2020 4:28 pm

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്സ് 284.01 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 34,109.54ലിലും നിഫ്റ്റി 82.40 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന്

സെന്‍സെക്സ് 450 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
June 3, 2020 10:00 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്സ് 450 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 34,275ലും നിഫ്റ്റി 140 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 10,119ലുമാണ്

സെന്‍സെക്സ് 522 പോയിന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണി നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു
June 2, 2020 4:21 pm

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണി മികച്ച നേട്ടത്തില്‍ ക്ലോസ് ചെയ്തു. നിഫ്റ്റിയാകട്ടെ 10,000 നിലവാരത്തിന് അടുത്തെത്തുകയുംചെയ്തു. സെന്‍സെക്സ് 522.01 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന്

സെന്‍സെക്സ് 274 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
June 2, 2020 9:57 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്സ് 274 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 33595ലും നിഫ്റ്റി 84 പോയന്റ് ഉര്‍ന്ന് 9908ലുമാണ്

സെന്‍സെക്സ് 879 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി സൂചികകള്‍ നേട്ടത്തോടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു
June 1, 2020 4:46 pm

മുംബൈ: ഓഹരി സൂചികകള്‍ നേട്ടത്തോടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. തുടര്‍ച്ചയായി നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് സൂചികകള്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നത്. സെന്‍സെക്സ് 879.42 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന്

സെന്‍സെക്സ് 878 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം
June 1, 2020 10:00 am

മുംബൈ: ഓഹരി വിപണിയില്‍ നേട്ടത്തോടെ തുടക്കം. സെന്‍സെക്സ് 878 പോയന്റ് നേട്ടത്തില്‍ 33301ലും നിഫ്റ്റി 248 പോയന്റ് ഉയര്‍ന്ന് 9828ലുമാണ്

Page 1 of 931 2 3 4 93