അസൂസ് സെന്‍ഫോണ്‍ 6 വിപണിയില്‍
May 18, 2019 9:39 am

അസൂസ് പുതിയ സെന്‍ഫോണ്‍ 6 സ്മാര്‍ട്ഫോണ്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അസൂസ് അവതരിപ്പിച്ച ഫ്ളാഗ്ഷിപ് സ്മാര്‍ട്ഫോണ്‍ സെന്‍ഫോണ്‍ 5സീ യുടെ