ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക നിയമം ആഭ്യന്തര വിഷയമെന്ന് അമേരിക്കൻ സെനറ്റർമാർ
March 19, 2021 5:05 pm

വാഷിംഗ്ടൺ: ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക നിയമം തികച്ചും ആഭ്യന്തരമായ നയത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ സെനറ്റർമാർ. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കാർഷിക നയങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ്