സെല്‍വ രാഘവന്‍ ചിത്രം ആയിരത്തില്‍ ഒരുവന്‍ രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു
May 31, 2019 5:22 pm

കാര്‍ത്തി, ആന്‍ഡ്രിയ, പാര്‍ഥിപന്‍, റീമ സെന്‍ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി 2010 ല്‍ സെല്‍വരാഘവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ആയിരത്തില്‍