സത്രീകൾ ‘ഹൈവോൾട്ടേജിൽ’ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ . . .
June 4, 2022 8:12 pm

ഇത് പുതിയ കാലമാണ്. വിരൽതുമ്പിൽ ലോകത്തെ അറിയുന്ന കാലം. മാറ്റം പുരുഷൻമാരിൽ മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകളിലും പ്രകടമാണ്. മോശം പെരുമാറ്റമുണ്ടായാൽ തല്ലി