പാക്കിസ്ഥാൻ 55 ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു; 9 ബോട്ടുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു
November 12, 2017 7:50 pm

കറാച്ചി : പാക്കിസ്ഥാൻ മാരിടൈം സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസി 55 ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന്റെ സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ അനധികൃതമായി മത്സ്യബന്ധനം