നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വളര്‍ച്ച 1.5-2.8 ശതമാനമായി താഴുമെന്ന് ലോകബാങ്ക്
April 13, 2020 9:37 am

നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര വളര്‍ച്ച (ജിഡിപി) വളര്‍ച്ച 1.5-2.8 ശതമാനമായി താഴുമെന്ന് ലോക ബാങ്ക്.1991-ലെ ഉദാരവത്കരണ