പ്രകൃതിയെ പഠിക്കാൻ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു ചൈന
December 26, 2017 12:45 pm

ബെയ്‌ജിംഗ് : റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഉപഗ്രഹ പരീക്ഷണം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് ചൈന. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്‌മ പരിശോധന